Khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục k69